دریا (بحر) - صفحه 1

29 ـ دريا

درآمد

فصل يكم : دريا و سودها و شگفتى هاى آن

فصل دوم : فرمان بُردارى و تسبيح گويى دريا

فصل سوم : سفر در دريا

فصل چهارم : انواع درياها

فصل پنجم : تشبيه كردن به دريا ، براى بزرگ نشان دادن

فصل ششم : تشبيه كردن به دريا براى هشدار دادن

فصل هفتم : تشبيه كردن به مسافر دريا

صفحه از 64