1
دریا (بحر)

29 ـ دريا

درآمد

فصل يكم : دريا و سودها و شگفتى هاى آن

فصل دوم : فرمان بُردارى و تسبيح گويى دريا

فصل سوم : سفر در دريا

فصل چهارم : انواع درياها

فصل پنجم : تشبيه كردن به دريا ، براى بزرگ نشان دادن

فصل ششم : تشبيه كردن به دريا براى هشدار دادن

فصل هفتم : تشبيه كردن به مسافر دريا


دریا (بحر)
  • نام منبع :
    دریا (بحر)
    منبع :
    دانشنامه قرآن و حدیث جلد یازدهم
تعداد بازدید : 25020
صفحه از 64
پرینت  ارسال به