ابراهيم بن هاشم كوفی - صفحه 87

ابراهيم بن هاشم كوفى

على آقاجانى قنّاد

سرآغاز

شناخت اسوه هاى علم و ايمان مى تواند ما را در پيمودن مسير پيش رو, يارى دهد, حقايق بى شمارى را آشكار سازد و روشناى دل هاى جويندگان طريق هدايت گردد. از اين رو, كندوكاو در زندگانى علمى و معنوى عالمان, راويان و محدّثان معاصر با اهل بيت(ع), كارى بس سترگ و داراى منزلتى والاست; چرا كه در حقيقت, آشنايى با ايشان, ما را به درك بهتر مسائل و وقايع مختلف عصر ائمه(ع) و نقش ارزنده آن بزرگواران در جامعه خويش, نايل مى سازد و تصوير روشن ترى از ابعاد زندگى امامان(ع) و سير تحول و تطوّر احاديث ايشان به دست مى دهد و ما را در فهم دقيق تر و بهره گيرى كامل تر از روايات, يارى خواهد داد. از اين جهت, برآنيم تا در اين مقاله, سيمايى كلّى از تاريخ حيات پُربار يكى از بزرگ ترينِ اين نيك نامان و رادمردان, يعنى ابراهيم بن هاشم كوفى را ارائه دهيم.
ابو اسحاق, ابراهيم بن هاشم كوفى قُمى, از زمره پاكان و عالمان روش ضمير و راويان سختكوشى است كه همّت خويش را در راه ترويج دين حق, مصروف داشت . او از محدّثان خبير و فقيهان بصير و دانشمندان زمانه شناسى است كه علم و ايمان, و

صفحه از 102