گفتگو با آية الله رضا استادي - صفحه 9

گفتگو با آية اللّه رضا استادى

از آنجا كه كنگره بزرگداشت آقا حسين خوانسارى در تابستان سال جارى برگزار خواهد شد، فصلنامه علوم حديث به پيشنهاد دبير كنگره، آية اللّه استادى، شماره نهم خود را به معرّفى خدمات، پژوهش ها و آثار حديثى خاندان خوانسارى اختصاص داده است.
به همين مناسبت، مصاحبه اى با دبير كنگره صورت پذيرفت و پرسش هايى در حوزه علوم حديث و آثار حديثى خاندان خوانسارى مطرح گرديد. آنچه در پى مى آيد، حاصل اين گفتگوست.

علوم حديث: سپاسگزاريم كه فرصتى را به اين گفتگو اختصاص داديد. به عنوان اولين سؤال، بفرماييد كه اهميّت و جايگاه سنّت را در تبيين معارف دينى، چگونه ارزيابى مى كنيد؟ همچنين بفرماييد كه سنّت، در نسبت با قرآن، از چه جايگاهى برخوردار است؟

آية اللّه استادى: بسم اللّه الرحمن الرحيم. بنده هم متشكرم از اينكه فصلنامه علوم حديث، اين همكارى را با كنگره انجام داد؛ همچنين تشكّر مى كنم به خاطر اينكه اين گفتگو ترتيب داده شد تا توضيحاتى راجع به كنگره و بعضى مطالب

صفحه از 31