نقدمتن(2)(حجيت واعتبار،ضوابط وقواعد) - صفحه 2

سرمقاله نقد متن (حجيّت و اعتبار، ضوابط و قواعد)

؛ مهدى مهريزى

در قسمت نخست اين مقاله، در شماره 26 فصلنامه، با بررسى اجمالى از پيشينه نقد متن در ميان مسلمانان، به ايراد و شبهه خاورشناسان در اين زمينه پاسخ گفته شد؛ زيرا گفتار و رفتار پيشوايان اسلام و متفكران اسلامى در طى قرون و اعصار بر اين شبهه خط بطلان مى كشد، البته بر كاستى ها و نارسايى هاى عمل متفكران اسلامى در اين زمينه نيز اشاره شد.
از بررسى تاريخى انجام شده مى توان ادله حجّيت و اعتبار نقد متن را به عنوان يك شيوه مهم در بررسى صدور احاديث به دست آورد. در اين بخش از مقاله نخست، فهرست وار به اين ادلّه مى پردازيم و سپس به بررسى ضوابط و قواعد نقد متن رو مى كنيم:

يك. حجيت و اعتبار نقد متن

ادلّه اى كه بر اعتبار و حجّيت نقد متن مى توان اقامه كرد، بدين شرح است:

صفحه از 25