دودستگی شيعيان امام كاظم (ع) و پيدايش فرقه «واقفیه» - صفحه 164

دو دستگى در شيعيان امام كاظم(ع) و پيدايش فرقه «واقفه» ۱

؛ م. على بيوكارا

؛ ترجمه: وحيد صفرى

[ مقدّمه]

هدف از اين تحقيق، بررسى شكافى است كه پس از شهادت امام موسى كاظم(ع) (م799م/ 183 ق) در ميان شيعيان امامى ايجاد شد. بزرگ ترين شكاف توسط كسانى كه «واقفه» خوانده مى شدند، ايجاد شد و على رغم اين واقعيت كه شكاف ياد شده به دليل مدّت طولانى و ابعاد كاملاً جدّى اش يكى از حوادث مهم در تاريخ اماميه بود، هنوز هيچ كار دانشگاهى جامعى به زبان هاى غربى در مورد آن انجام نشده است.
در سال 1908م، آى فريد لاندر در توضيحاتى كه درباره ترجمه خود از بخشى از كتاب الفصل ابن حزم درباره فِرَق اسلامى داد، اطّلاعات مختصرى درباره واقفه ارائه كرد. ۲ شايد راجكفسكى، اوّلين نويسنده اى بود كه برخى وقايع تاريخى درباره واقفه را

1.arabica, tome XL VII, pp. ۷۹-۹۹.

2.ر. ك: I. Friedlaender, The Heteredoxies of the Shiites in the presentation of lon Hazm Journal of the American Oriental society, ۱۹۰۸ (۲۹), pp.۴۹-۵۲.

صفحه از 194