نگاهي به «مقتل الحسين(ع) به روايت شيخ صدوق» - صفحه 277

نگاهى به مقتل الحسين(ع) به روايت شيخ صدوق

؛ محمّد صحتى سردرودى

صاحب اين قلم، افزون بر كارهاى پراكنده اى كه درباره امام حسين(ع) و عاشورا منتشر كرده، اين اثر سومين كار مفصلى است كه از او درباره عاشورا به سامان رسيده است. هدف ما در اين تحقيق آن است كه آب را از سرچشمه برگيريم ؛ چرا كه اين آب زلال، هرچه در بستر زمان جارى تر شده و به پايين تر غلتيده، گل آلوده تر گشته است، تا آن جا كه به صراحت و تأسف، مى توان گفت بيش تر كتاب هايى كه نام امام حسين(ع) را به خود نهاده اند، بيش از «مقتل حسين» عنوانِ «قاتل حسين» را سزاوارند، تا جايى كه با اندك درنگى در برخى از آنها مظلوميّت مستمرّ حسين(ع) ديدگان را در اشك مى نشاند و قلب را در اندوه اين غم مى فشارد كه:

بس كه ببستند بر او برگ و سازگر تو ببينى نشناسيش باز

هدف پژوهش

چنان كه هر پژوهشى در پى پاسخى يا پاسخ هايى براى پرسشى يا پرسش هايى است، اين پژوهش نيز در پى آن است كه به پرسش هايى پاسخ دهد:
1. آيا مقتل امام حسين(ع)، جز روايت «ابو مخنف» ـ كه آن هم تنها توسط يك

صفحه از 281