انديشه های حديثی علامه محمدتقی شوشتری دركتاب «النجعه» (2) - صفحه 25

انديشه هاى حديثى علامه محمدتقى شوشترى(ره) در كتاب النجعة(2)

؛ محمدحسين بهرامى

بخش اول اين مقاله در شماره 31 به چاپ رسيد و اينك بخش پايانى آن تقديم مى گردد. ۱

ديدگاه هاى خلاف مشهور

مرحوم علامه با توجه به نظرى كه درباره شهرت قدما دارند و اين شهرت را باعث ترجيح يك روايت بر روايات متعارض مى دانند، در مواردى داراى نظرياتى هستند كه اگر چه موافق مشهور متقدمين است، ولى با شهرت متأخرين متعارض است. در اينجا به ذكر چند نمونه از اين ديدگاه ها مى پردازيم:
ـ نجاست آب چاه با ملاقات نجس ۲ ،
ـ تولد پيامبر اكرم(ص) در دوازدهم ربيع الاول ۳ ،
ـ حكم زن حايض در حج ۴ .

1.گفتنى است كه عنوان (۱) در شماره پيشين فصلنامه افتاده است.

2.النجعة، ج ۱، ص ۳۲.

3.همان، ج ۴، ص ۳۶۶.

4.همان، ج ۵، ص ۸۵ ـ ۷۹.

صفحه از 48