پايان نامه های حديثی (6) - صفحه 239

معرفى پايان نامه هاى حديثى (قسمت ششم)

؛ مهدى هوشمند

در شماره سى ويكم فصلنامه تعدادى از پايان نامه هاى حديثى موجود در كتابخانه دارالحديث معرفى شد، در اين شماره نيز سعى ما بر اين است كه شمار ديگرى از اين پايان نامه ها را به صورتى اجمالى معرفى كنيم تا علاقه مندان با اين پژوهش ها آشنا شوند.

1. تحقيق در وجوه اشتراك قرآن و سنت اسلامى و تورات و تلمود، سيّد عبدالمجيد حيرت سجادى، رساله دكترى، 533ص، دستنويس.

سه دين توحيدى، يعنى يهود و مسيحيت و اسلام هر يك داراى كتابى ويژه اند و گروندگان بدان ها معتقدند كه كتب مذكور بيان و نقل كلماتى از الله هستند، اين رساله با بررسى مستندات موجود از اين سه دين الهى، تورات و انجيل موجود را مورد بررسى و نقد قرار داده و مقايسه اى بين اين دو كتاب و قرآن دارد، و ضمن بررسى دخل و تصرفات يكه اين دو كتاب شده، از نظر تاريخى اصالت قرآن و مبتنى بر وحى بودن آن و عدم تحريفش را اثبات نموده است.

صفحه از 254