كتابشناسي جوامع حديثي چهارگانه شيعه - صفحه 190

كتابشناسى جوامع حديثى چهارگانه شيعه

؛ حسين صفره

الكافى شيخ كلينى، من لايحضره الفقيه شيخ صدوق، تهذيب الأحكام و الاستبصار شيخ طوسى جوامع حديثى چهارگانه، يا همان جوامع حديثى متقدم يا كتب اربعه شيعه است كه مؤلفان دانشمند آنها به سه محمّد اوّل معروف اند. اينان بخش عمده احاديث اهل بيت(ع) را چه در اصول و چه در فروع در كتاب هاى خود گردآوردند.
در اين نوشتار برآنيم تا پس از ذكر شرح حال مختصرى از هر مؤلف و معرفى اجمالى كتاب وى، آنچه درباره اين چهار كتاب ارزشمند از قلم دانشمندان شيعه تراوش نموده است، البته بدون ادعاى استقصا، به عنوان كتابشناسى آنها ذكر نماييم.
گفتين است كه نگارنده، كتابشنانسى جوامع حديثى سه گانه (الوافى فيض كاشانى، وسائل الشعية شيخ حر عاملى و بحارالأنوار، علامه مجلسى) را نيز فراهم آورده است كه در شماره آتى فصلنامه تقديم خواهد شد.

1 . الكافى

كتاب الكافى نخستين جامع از چهار جامع حديثى متقدم شيعه است كه مؤلف آن ثقه الاسلام، شيخ المحدثين ابوجعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق كلينى رازى (م369ق)

صفحه از 233