83
مناظره و گفتگو در اسلام

جهت ، من از هر فرصتى استفاده مى كنم و به مردم مى گويم كه علم بياموزند .

جابر : چرا حقايق دين اسلام ، طورى نازل نشد كه همه مردم آن را بفهمند ؟

۰.امام عليه السلام :نه تنها حقايق اسلام، بلكه حقايق دين هايى كه قبل از اسلام از طرف خداوند مقرّر شده اند ، طورى نازل نگرديده كه تمام مردم بتوانند به آن حقايق پى ببرند و كسب لذت كنند .
اى جابر! : بدان كه دين ، غير از فلسفه است ... . يك حكيم (فيلسوف) وقتى نظريّه اى را ابراز مى نمايد ، با توده مردم كارى ندارد . او نمى خواهد كه عامه مردم نظريّه فلسفى وى را بفهمند؛ يعنى مى داند كه عامه توانايى درك نظريّه فلسفى او را ندارند. او هر چه را مى گويد ، براى حكيمان يا آنهايى كه ذوق فلسفى دارند ، بر زبان مى آورد، و آنچه مى گويد ، خطاب به عقل آنهاست .
اما دين ، غير از يك نظريّه فلسفى است .
پيغمبر ما كه از طرف خداوند مبعوث شد تا دين اسلام را در ميان مردم رواج بدهد ، اين دين را براى تمام افراد بشر آورده است ، نه براى دسته اى بخصوص كه از نظر عقل و درك ، بالاتر از طبقات ديگر هستند و براى قبول هر چيزى دليل عقلى مى خواهند .
و همچنين اند پيامبران ديگر ... .
اين است كه پيغمبر ناچار بود حقايق دين را با ساده ترين شكل به


مناظره و گفتگو در اسلام
82

حركت؛ يعنى مادّه در مرحله نهايى، چيزى جز حركت نيست و اگر حركت در مادّه متوقف شود، از بين مى رود .
اى جابر! بعضى از حكماى يونان ، حتى انديشه را هم جزو مادّه به شمار آورده اند و گفته اند كه بدون مادّه ، انديشه وجود ندارد ، همان طور كه بدون گُل، بوى عطر آن به مشام كسى نمى رسد .
اما آنان با اين گفتار، نظريّه خود را انكار مى كردند ؛ زيرا در حكمت، چه در زمان يونانيان و چه امروز، اصل اين است كه هيچ چيز از بين نمى رود و فقط تغيير شكل مى دهد. پس ، آدمى هم از بين نمى رود و بعد از مرگ ، تغيير شكل مى دهد و انديشه اش هم مانند او متغيّر مى شود و بدون ترديد در شكلى ديگر باقى مى ماند و آنچه از عوامل و صفات معنوى انسان بعد از مرگش باقى مى ماند ، روح اوست .

فلسفه احكام

۰.امام عليه السلام :اى جابر! وقتى يك شخص باايمان درك مى كند كه اصول دينِ او واقعيت دارد، احساس لذت مى كند . اين لذت ، جزو سرشت انسان است و انسان از ديدن هر چيز منظم و كامل ، لذت مى برد .

جابر : ولى متأسفانه حقايق دين براى توده مردم روشن نيست و آنها از اين لذت محروم اند ؟

۰.امام عليه السلام :محروميت آنها براى اين است كه عالِم نيستند و به همين

 • نام منبع :
  مناظره و گفتگو در اسلام
  تعداد جلد :
  1
  ناشر :
  سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
  محل نشر :
  قم
  تاریخ انتشار :
  1383
  نوبت چاپ :
  اوّل
تعداد بازدید : 86596
صفحه از 182
پرینت  ارسال به