آشنایی با كتابخانه تخصصی و بانك اطلاعات حديث - صفحه 282

1ـ بخش كتابهاى چاپى:

كتابهاى چاپى كتابخانه تخصصى حديث، به بيش از چهارده هزار جلد، در موضوعات حديث، رجال، درايه و ديگر موضوعات مرتبط با حديث و علوم حديث، مى رسد. گردآورى كتابهاى چاپى كتابخانه، علاوه بر تهيه كتابهاى چاپ داخل كشور، با حضور جدّى در نمايشگاههاى بين المللى كتاب براى تهيه آثار نشريافته در كشورهاى اسلامى، صورت گرفته و همچنان ادامه دارد. مجموعه كتابهاى چاپى، بخصوص تك نگاريهاى كتابخانه در زمينه حديث، علوم حديث و مسائل مرتبط با حديث، به لحاظ اشتمال بر مهمترين و كارآمدترين جوامع حديثى شيعه و اهل سنت ـ همچون بحار الانوار، وافى، وسائل الشيعه، مستدرك الوسائل، كتب شيخ صدوق، كتب شيخ مفيد، كنزالعمال،   جامع الاحاديث، جامع المسانيد و… ـ و منابع پژوهش فرق مختلف اسلامى، مجموعه اى كم نظير است.
غناى اين بخش از كتابخانه، در بيش از يك سالى كه مورد استفاده پژوهشگران و دانشجويان بوده است، مورد تحسين قرار گرفته است. با توجه به گردآورى روزافزون منابع و آثار مورد نياز كتابخانه، توسعه و تكميل اين بخش در حال انجام است و كار مجموعه سازى كتابهاى مورد نياز در موضوعات مختلف نيز جريان دارد.

صفحه از 286