نقلهاي حديث غدير در منابع روايي قرن سوم و چهارم - صفحه 154

نقل هاى حديث غدير در منابع روايى قرن سوم وچهارم

مهدى خسروى سِرِشكى

حديث غدير بيش از آنكه در منابع روايى شيعه آمده باشد، در منابع روايى اهل سنّت نقل شده است.
از اوايل عهد تدوين و كتابت، اين حديث مورد توجه محدثان قرار گرفت و با تفاوتهاى اندك در كتب اهل سنّت ثبت شد. چاپهاى متفاوت كتب حديث و گاه حذف و كاهش هايى در نقلها به هر دليلى، مى طلبد كه فرازهاى اين حديث شريف در چاپهاى جديد كتب حديث نمايانده شود.
آنچه در اين مقال مى آيد، زحمتى است كه آقاى مهدى خسروى بر عهده گرفته و چند فراز از حديث غدير را درچاپهاى جديدكتب روايى و… قرن سوم و چهارم اهل سنّت نشان داده است.
اين تلاش از يك سو دست يابى به مصادر را آسان مى سازد و از سوى ديگر تفاوت نقلها را مشخص مى كند.
اين مقاله داراى دو بخش است، در بخش نخست مشخصات كتابشناختى مصادر و منابع ذكر شده است و در بخش دوم تفاوت ها در ضمن جدولهايى نشان داده شده است.
بايسته بود اين تتبّع نسبت به تمامى فرازهاى حديث غدير به انجام مى رسيد، ليك كمى فرصت،مجال آن را نداد و اميدواريم در آينده، اين كار به كمال رسد. علوم حديث

صفحه از 161