نقدي بر نرم افزار «موسوعة الحديث الشريف»(3) - صفحه 187

نقدى بر نرم افزار «موسوعة الحديث الشريف»(3)

سيد محسن حسينى امينى

موسوعة الحديث الشريف، از نرم افزارهاى موفّق و پيشرفته حديث است كه اولين نسخه آن، به سال 1991 و آخرين نسخه در 1998م، از سوى شركت «صخْر» منتشر شد و نُه كتاب اصلى حديث اهل سنّت (صحيح البخارى، صحيح مسلم، سنن النسائى ، سنن الترمذى، سنن أبى داوود، سنن ابن ماجة، سنن الدارَمى، موطأ مالك، مسند أحمد) را در خود جاى دارد.
اين مقاله - كه دو بخش نخست آن در شماره هاى هشتم و دهم علوم حديث منتشر شد-، به بيان ايرادات شكلى، نگارشى و تدوينىِ نرم افزار ياد شده و ناهمخوانى هاى متن آن با چاپ هاى معتبر كتب نُه گانه مىپردازد.
اين بخش از مقاله ، همان اشكالات پيشين را در مجلّدات بعدى كتاب هاى: صحيح البخارى، سنن الترمذى و سنن أبي داود، پى مىگيرد.
گفتنى است در شماره دوازدهم علوم حديث (ص 222)، نامه اى در نقد اين سلسله مقالات منتشر شد كه پاسخ آقاى حسينى امينى به آن، در اين شماره (در بخش: از ميان نامه ها) درج گرديده است. علوم حديث

صفحه از 195