از ميان نامه ها - صفحه 217

از ميان نامه ها

درباره نرم افزار «موسوعه  الحديث  الشريف»

سردبير محترم فصل نامه علوم حديث
سلام عليكم!
تقدير بنده را به خاطر مجلّه علمى و معتبرتان بپذيريد; مجلّه اى كه نقش قابل توجّهى در ارتقاى سطح علوم حديث و اطلاع رسانى حديثى در جامعه ما دارد. همچنين به خاطر انتشار دو شماره از نقد اين جانب بر نرم افزار «موسوعة الحديث الشريف» (در: علوم حديث, ش8 و 10) متشكّرم و همين جا اعلام مى دارم كه آن نقد و تطبيق را تا پايان كتب نُه گانه آن برنامه انجام داده ام و نزد اين بنده موجود است.
در شماره دوازدهم از فصل نامه علوم حديث, نامه اى از آقاى سيد محمد كاظم طباطبايى در انتقاد بر نقد اين جانب منتشر شد. از آن جا كه اين مجلّه, مورد استقبال شايان علما و محقّقان است و قطعاً برخى از اهل پژوهش, به جزئيات مطالب مندرج در آن هم توجّه كافى دارند, مستدعى است پاسخ بنده به ايشان نيز درج گردد, تا گمان نرود كه تمام

صفحه از 220