گزارشي از كتابخانه تخصصي اميرالمؤمنين (ع) - صفحه 188

گزارشى از كتاب خانه تخصّصى اميرالمؤمنين

على رها

در آغازين روزهاى سال 1379ش, كه به اسم سامى اميرمؤمنان على(ع) نامگذارى شده است, شاهد طلوع ستاره اى فروزان در آسمانِ پرستاره مراكز علمى ـ پژوهشى كشور بوديم.
گشايش كتاب خانه تخصّصى اميرالمؤمنين(ع) كه با همّتى مردانه, در پناه ساحت قدس عالِم آل محمد, حضرت على بن موسى الرضا(ع) و در شهر مقدس مشهد, رخ برنموده است, موجب انبساط خاطر و ابتهاج بسيار شد.
آنچه بيش از همه, بنياد نهادن چنين محلّى را ضرورى مى نمود, فراهم آمدنِ محلّى شايگانْ براى تحقيق و كاوش علمى در كلام, سيره و انديشه امام على(ع) است.
بسا پژوهندگان و محقّقانى كه هماره از تخصّصى نبودن محافل علمى و كتاب خانه ها و عدم تجمّع امكانات و ابزارهاى اوّليه تحقيق در يك جا, در رنج بوده اند. بارى, امروزه تخصّصى شدن علوم, حكم به وجوب تعدّد و تخصّص كتاب خانه ها مى كند. ظهور كتاب خانه هايى ويژه, چون كتاب خانه هاى تخصّصى قرآن, حديث, فقه, ادبيات, تاريخ, و عقايد, در حقيقتْ پاسخ هايى كاربردى است به همان نيازهاى پيش گفته.
شهر مقدّس مشهد, در تاريخ شيعه,

صفحه از 193