معرفي پايان نامه هاي حديثي - صفحه 163

معرفى پايان نامه هاى حديثى

على نصيرى

آنچه در زيرمى آيد, معرّفى تعدادى از پايان نامه هاى موجود در كتاب خانه تخصّصى مركز تحقيقات دارالحديث است. در اين بررسى, ابتدا مشخّصات پايان نامه ها به ترتيب سال تاٌليف و در هر سال به صورت الفبايى آمده است. سپس چكيده اى از هر كدام مى آيد. به يارى خدا معرّفى اجمالى پايان نامه هاى حديثى ادامه خواهد يافت.
1. پژوهش در «تفسير العسكرى» منسوب به امام ابو محمد حسن بن على عسكرى(ع) , محمد مسعود رهنماى منفرد, كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث, دانشكده الهيات دانشگاه تهران, استاد راهنما: سيد محمدباقر حجّتى, 1367, 261ص, دستنويس.

صفحه از 178