معرفي كتاب «مكاتيب الرسول (ص)» - صفحه 189

معرفى كتاب «مكاتيب الرسول(ص)»

مهدى هوشمند

رسالت گردآورى و تأليف نامه هاى معصومان(ع), از ديرباز و هم زمان با تأليف كتب سِيَر و مغازى در بين مؤلفان اسلامى و خصوصاً مورّخان, داراى اهميّتى خاص بوده است. اين نامه ها به صورت پراكنده در منابع و مآخذ مختلف شيعه و سنّى موجودند; ليكن گردآورى و تنظيم و تبويب آنها, كارى بسيار جذّاب براى محقّقان در طول قرون اخير بوده است. تقريباً مى توان ادّعا كرد كه قرن يازدهم هجرى, نقطه آغازين اين حركت به شمار مى آيد و تاكنون, تأليفات گوناگونى به صورت مستقل در اين باب, عرضه شده است.

صفحه از 199