دفاع از حديث (10) - صفحه 11

دفاع از حديث(10)

مهدى حسينيان قمى ۱

در آمد

در سلسله مقالات «دفاع از حديث», برخى از رواياتى كه در كتاب الأخبار الدّخيلة, متّهم به تحريف و يا جعل شده بود, مورد بررسى قرار گرفت و با دفاع, پيراستگى آنها از تحريف و جعل به اثبات رسيد. در گذشته به طور كلّى به بررسى كتاب ياد شده پرداختيم و نامگذارى كتاب به الأخبار الدخيلة را ناروا دانستيم.
همان گونه كه بارها تأكيد كرده ايم, با توجّه به تهذيب و پيرايشى كه در روايات شيعه صورت گرفته, به راحتى نمى توان به روايتى برچسب جعل و وضع زد; بويژه اگر كتاب روايى ما كتابى چون الكافى شريف باشد. لذا در روايات اين كتاب ها بايد دقّت بيشتر كرد; چرا كه احتمال مجعول بودن روايت در چنين كتاب هاى معتبرى, پس از بررسى كامل و تأمّل ويژه و آن گاه كه همه راه ها بسته باشد, مطرح مى گردد.
هم اكنون برآنيم كه در ادامةٌ مقالات «دفاع از حديث» از چند روايت ديگر كه در الكافى آمده و علامه محقق شيخ محمّد تقى شوشترى (م 1373ش) در كتاب الأخبار الدخيلة, آنها را جعلى دانسته, دفاع كنيم.

1.محقق حوزه علميه قم.

صفحه از 31