منبعي تازه ياب براي تدوين ديوان اشعار معصومان(ع) - صفحه 95

منبعى تازه ياب براى تدوين ديوان اشعار معصومان(ع) ۱

جويا جهانبخش

هرچند ـ چُنان كه برخى گفته اند ـ انديشه فرمانروا بر تمدّنِ اسلامى, انديشه اى (نَصْ محور) است و دانش مسلمانان بر نصوص دينى تكيه اى گريزناپذير دارد, ۲ و اگرچه كارنامه حديثْ پژوهان مسلمانْ بس, تحسين برانگيز است; اما هنوز بهره اى وافر از ثروتهايِ نقلى ـ حديثى جهان اسلام, حتّى رويِ تدوينى سزاوار به خود نديده اند تا چه رسد به نقّادى و ارزيابى. ۳ اين, تازه جُز انبوه اخبار و احاديثى است كه دستِ تطاول زمانه از توشه دان

1.جُنگِ مهدوى (نسخه برگردان از رويِ جُنگِ كهن خطّيِ متعلّق به كتاب خانه دكتر اصغرِ مهدوى), تهيّه فهرست ها: مهدى قمى نژاد, مركزِ نشرِ دانشگاهى, تهران, چ ۱, ۱۳۸۰ ش.

2.دولتِ اسلامى و توليداتِ فكرِ دينى, دكتر داوود فيرحى, انتشارات بقعه, چ ۱, ۱۳۸۰ ش, ص ۱۸.

3.خصوصاً بايد توجّه داشت كه در بسيارى از ادوار, على الأخصّ, ادوارِ متأخّرتر, در موردِ اخبار و مأثوراتِ غير فقهى, كم تر به بحث هايِ نقّادانه و ارزيابانه در سَنَد و متنْ بها داده شده است; درحالى كه عيارشناسى و نقد و بررسى احاديث غير فقهى, به سبب ربط وثيقى كه با انديشه دينى و جهان بينيِ مذهبى عموم متديّنان دارند و مسائل ريشه اى و بنيادينى كه به آنها مى پردازند, و نيز به سبب كثرت ادعاهاى جعل و تحريف كه در اين گونه زمينه ها وجود داشته و به هيچ روى با حوزه احكام (عبادات و معاملات) قابل قياس نيست, باياتر و ناگزيرتر است. ر.ك: پژوهشى درباره حديث و فقه (مصاحبه و مجموعه مقالات), استاد كاظم مديرشانه چى, بنياد پژوهش هاى اسلامى آستان قدس رضوى (ع) و دانشگاه فردوسى مشهد, چ ۱, ۱۳۸۰ ش, ص ۶۷ ـ ۷۰; فصل نامه علمى ـ تخصّصى علوم حديث, ش ۲۰, ص ۹۵ ـ ۹۷ (/ گفت وگو با علاّمه سيّد مرتضى عسكرى).

صفحه از 121