ياد استاد - صفحه 3

نيشابورى، اديب هروى، محقق نوقانى، آيةاللّه وحيد خراسانى آموخت و در فراگيرى كتاب هاى معالم، قوانين و شرح لمعه از محضر شيخ حبيب اللّه گلپايگانى، شيخ عبدالنبى كجورى، ميرزا احمد مدرس و آيةاللّه مرواريد بهره برد.
استاد شانه چى، دروس رسائل، مكاسب و كفايه را از آيةاللّه شيخ هاشم قزوينى و آيةاللّه ميرزا على اكبر نوقانى فراگرفت و در مباحث خارج فقه و اصول حضرات آيات: شيخ هاشم قزوينى، شيخ مجتبى قزوينى، ميرزا احمد آقازاده (كفايى)، سيدمحمد هادى ميلانى، سيدابوالقاسم خويى، سيد يونس اردبيلى، رامهرمزى بهبهانى و ميرزا مهدى آشتيانى شركت كرد.
او طى 17 سال تحصيل خود در حوزه علميه مشهد از فلسفه نيز غافل نماند و در محضر شيخ مجتبى قزوينى، شيخ سيف اللّه و الهى قمشه اى به حكمت آموزى پرداخت.

ب. تدريس

آن گونه كه در حوزه هاى علميه مرسوم است، استاد شانه چى از سال هاى آغازين تحصيل در حوزه، به تدريس نيز اهتمام داشته و كتاب هاى جامع المقدمات، سيوطى، مغنى، معالم، شرح لمعه و مكاسب را تدريس كرد و به حسب نياز و ضرورت، دو كتاب اخير را بارها تدريس نمود.
به دنبال تأسيس دانشكده الهيات در مشهد (سال 1337ش) و دعوت مرحوم دكتر فياضى و ارشاد مرحوم حاج شيخ هاشم قزوينى، استاد مدير شانه چى عهده دار تدريس دروس علم الحديث، تاريخ اسلام، آيات الاحكام و تاريخ فقه شد و پس از آن، تاريخ اديان و ملل و نحل نيز بدانها، افزوده شد. با راه اندازى دانشگاه علوم اسلامى رضوى در آن جا نيز از وجود استاد بهره بردند و تدريس دروسى را به وى واگذار نمودند.

صفحه از 4