سير نگارشهاي اهل سنّت در حوزه مصطلح الحديث(1) - صفحه 116

سير نگارش هاى اهل سنّت در حوزه مصطلح الحديث(1)

رضيّه سادات سجّادى

پس از رحلت پيامبر، جمعى از پيروان ايشان، كتابت حديث را - كه از زمان حيات پيامبر(ص) آغاز شده بود - پى گرفتند و گروهى ديگر از كتابت و نشر احاديث ممانعت به عمل آوردند. برخى نيز سعى بر واژگونه نماياندن سخنان پيامبر كردند و يا به دروغ، مطالبى را به آن حضرت نسبت دادند.
با گذشت زمان و با پديد آمدن اكاذيب و افزونى افتراها عده اى تصميم گرفتند كه از ميان گزارش هاى بازمانده، صحيح ترين ها را برگزينند و براى اين منظور اصول و قواعدى ساختند. برخى بر اين قواعد و اصول، نام هايى نهادند و اين چنين شد كه هر يك از احاديث به اعتبارهاى گوناگون و با نگرش هاى مختلف، مورد بررسى و كنگاش قرار گرفت و به هر اعتبار، نامى يافت و بدين ترتيب، علمى پديد آمد كه مصطلح الحديث ناميده شد. اين اصول و قواعد در كتب خاصّى گرد آمده، تأليفاتى در اين زمينه به وجود آمد.

صفحه از 128