سهم زنان در نشر حديث (4) - صفحه 102

سهم زنان در نشر حديث(قسمت چهارم)

؛ مهدى مهريزى

در شماره هاى پيشين فصلنامه ( شماره هاى25، 26 و 28) پس از ارائه گزارشى از منابع مربوط به موضوع و تشريح عرصه هاى سهم زنان در خدمت به حديث، نخستين محور، يعنى اجازات حديثى به تفصيل در دو بخش شيعه و اهل سنت مورد بررسى قرار گرفت.
اينك در ادامه مباحث، نخست استدراكى بر اجازات زنان شيعى آورده و سپس به بررسى ديگر محورها مى پردازيم.

استدراك

در معرفى زنانِ صاحب اجازه شيعى به مواردى ديگر دست يافتم كه آن را گزارش مى كنم.

قرن دوازدهم

فاطمه كاشانى مكنّى به ام سلمه (1088 ـ 1114ق)؛ وى از زنان فاضل، محدث، اديب، و شاعر اين دوره و دختر شيخ محمد علم الهدى و نوه ملامحسن فيض كاشانى است. او مقدمات علوم اسلامى را نزد خواهرانش و فقه و اصول را از عموهايش ابوحامد، مشهور به نورالهدى و معين الدين احمد فراگرفت و به تكميل علوم نزد پدرش پرداخت. فاطمه از پدر و دو عمويش اجازه روايت داشت و از آنان روايت مى كرد. ۱

1.دايرة المعارف تشيع، ج ۲، ص ۵۰۳؛ مشاهير زنان ايرانى، ص ۱۷۹؛ مشاهير زنان اصفهان، ص ۶۳؛ ضعيفه، ص ۴۸؛ رياحين الشريعة، ج ۴، ص ۱۸۵.

صفحه از 128