درنگی در شخصيت حديثي جابر بن يزيد جعفي - صفحه 98

درنگى در شخصيت حديثى جابر بن يزيد جعفى

عليرضا هزار

اصول أربعمأة در پديدارى و طراحىِ هندسه كتب نخستين حديث، تأثيرى هويدا و محورى داشته است و بسيار طبيعى است كه در طرحِ انديشه هاىِ رجالى، پيوندى تعاملى ميان اصل و صاحبِ اصل برقرار شود ؛ آن گونه كه قوّت اصل، مرتبه بلند دانش و شخصيت رفيع صاحب آن را تداعى كند.
لازم به ذكر است كه نظر پيشگفته، به هيچ روى، تقابلى با نقدهاى رجالى نداشته و ارزش و سودمندى آنها را انكار نمى كند.
نوشتارى كه خواهد آمد، نگاهى كوتاه است به شخصيت يكى از اعاظم اصحابِ ائمه(ع) و نيز ناقلان اخبار آنان.
اين مقاله، در پىِ احياىِ نام و تجديد يادِ يكى از صاحبان اصول اربعمأة، يعنى جابر بن يزيد جعفى است كه در كتب تراجم و رجال، قضاوت هاى گوناگونى درباره او به چشم مى خورد.
آنچه بيش از همه، نگارنده را به پرداختن درباره جابر بن يزيد را داشت از يك سو، كثرت رواياتى است كه از طريق او نقل شده و از جانب ديگر، طعن هايى است كه بر او وارد شده است.
اين ناسازى و فراز و فرودهاىِ آنى، مسير مطالعه و بررسى هاى شخصيت وى را

صفحه از 114