معرفي پايان نامه هاي حديثي(3) - صفحه 268

معرفى پايان نامه هاى حديثى (قسمت سوم)

مهدى هوشمند

در شماره بيست و ششم فصلنامه تعدادى از پايان نامه هاى حديثى موجود در كتابخانه دارالحديث معرفى شد، در اين شماره نيز سعى ما بر اين است كه شمار ديگرى از اين پايان نامه ها را به صورتى اجمالى معرفى كنيم تا طالبان اين گونه منابع بتوانند به آسانى به خواسته خود دسترسى پيدا كنند.

1. بررسى اصول و معيارهاى نقد حديث از جهت متن، جعفر صادق فدكى، كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث، دانشكده علوم انسانى دانشگاه قم، استاد راهنما: حجةالاسلام دكتر ديارى، استاد مشاور: حجةالاسلام اعرابى، 1379، 221ص.

موضوع اين پايان نامه بررسى اصول و معيارهاى نقد حديث از جهت متن است كه در يك مقدمه و سه فصل تأليف شده است.
در مقدمه بحث، به مباحث كلى پرداخته شده است، همچنين واژگان و

صفحه از 290