نسخه های خطی ترجمه های فارسی آثار شيخ صدوق(2) - صفحه 163

نسخه هاى خطى ترجمه هاى فارسى آثار شيخ صدوق(2)

على صدرايى خويى

ابوجعفر محمد بن على بن حسين بن موسى بن بابويه، مشهور به شيخ صدوق و ابن بابويه قمى (381ق)، از محدثان بنام شيعى است كه آثارش از بدو تأليف تاكنون مورد توجه قرار گرفته و به دليل اهميت اين آثار ، اغلب آنها براى استفاده عموم مردم به فارسى ترجمه شده است . سرآغاز ترجمه كتابهاى شيخ صدوق به فارسى، عهد صفويه است .
در نوشتار حاضر نسخه هاى خطى ترجمه هاى آثار شيخ صدوق كه تاكنون شناسايى گرديده و بالغ بر 22 عنوان است، معرفى مى شود. ان شأ الله در فرصتى مناسب، فهرست نسخه هاى خطى آثار شيخ صدوق نيز عرضه خواهد گرديد.

1. اخبار الصادقين (اخلاص الصادقين)

از: محمد مقيم بن محمد على يزدى (قرن 11ق)
ترجمه روا ن و شيوايى از من لا يحضره الفقيه است. اين ترجمه در سه جلد انجام

صفحه از 175