كنكاشى درباره حضرت عبدالعظيم(ع) و درك محضر حضرت رضا(ع) - صفحه 169

كنكاشى درباره حضرت عبدالعظيم(ع) و درك محضر حضرت رضا(ع)

سيد صادق حسينى اشكورى

در ميان راويان اخبار و ناقلان آثار اهل بيت گرامى رسول اكرم(ص)، شمار محدّثانى كه چندين تن از امامان معصوم(ع) را درك كرده اند، اندك نيست. اين امر علاوه بر اهميتى كه براى شخص محدّث داشته، براى ما نيز -كه پس از قرنها به بررسى احاديث آنها نظر مى افكنيم بسيار حايز اهميت است.
در اين ميان، نام محدث عالى قدر شيعه و ملجأ ومأواى محبّان و دوستداران اهل بيت، حضرت عبدالعظيم حسنى(ع) درخشش ويژه اى دارد.
آنچه مسلّم است وى محضر امام جواد و امام هادى(ع) را درك كرده و از آنها روايات زيادى نقل نموده است. اما درباره درك زمان حضرت رضا وامام حسن عسكرى اختلافاتى وجود دارد. البته مراد، درك زمان امامت امام است، نه درك زمان حيات فقط.

صفحه از 177