حاشيه اي بر مقاله «حضرت عبدالعظيم از نگاهي ديگر» - صفحه 203

حاشيه اى بر مقاله حضرت عبدالعظيم از نگاهى ديگر

مهدى حسينيان قمى

برادر بزرگوار ما حجة الاسلام والمسلمين محمد سروش محلاتى در يك نگاه نقدگونه گويا به اين نتيجه رسيده اند كه از آنچه درباره حضرت عبدالعظيم حسنى(ع) آمده، بيش از وثاقت به دست نمى آيد.
بنگريد:
به هر حال از تعبيرات اساطين فن، هرچند استقامت عقيده، و وثاقت گفتار حضرت عبدالعظيم استفاده مى شود، ولى موقعيّت خاصّ آن بزرگوار را نمى توان به دست آورد.
و باز بنگريد:
با تفحصّ در روايات وى و با تأمّل در آنچه اصحاب رجال و تراجم درباره او آورده اند، پاسخ مثبتى براى هيچ يك از اين سؤالات نمى توان يافت.
شايسته است اين حاشيه كه الف. نقد سخت گيرى افراطى در پذيرش روايات؛ ب. كثير الرواية بودن حضرت عبدالعظيم حسنى(ع)؛ ج. دفاع از دو شبهه متنى در روايات مسند حضرت عبدالعظيم حسنى(ع). به محضر عزيز بزرگوارمان تقديم گردد

صفحه از 216