دفاع از حديث (11) - صفحه 217

دفاع از حديث(11)

مهدى حسينيان قمى

كارنامه دفاع از حديث

مؤسسه دارالحديث بر پايه اهتمام به حديث -كه ميراث بزرگ عترت است تأسيس گرديده است. طرح عترت در كنار قرآن از سوى پيامبر(ص)، در طول 23 سال، نشان از اهتمام ويژه پيامبر(ص) به عترت و ولايت دارد.
پرورش امام على(ع) به دست پيامبر(ص) از همان روزهاى پيش از بعثت تا معرفى ايشان از سوى پيامبر(ص) در يوم الدار به عنوان وزير، وارث و خليفه و مُطاع ساختن وى تا همه گفتار و رفتارى كه از سوى پيامبر در اين زمينه صورت گرفته، همه اين جمله را تأييد مى كند كه:
و لم يناد بشي ءٍ كما نودي بالولاية. ۱
ذكر فضيلتهاى امام على(ع) از سوى پيامبر(ص) در طول سالهاى پيش از بعثت و پس از بعثت در مكه و مدينه تا زمان ارتحال -كه از حدّ و حصر بيرون است يك بخش از اين اهتمام به حساب مى آيد.
رفتار پيامبر در طول اين مدّت و زمينه سازيهاى عملى حضرت از پيش از بعثت تا پايان عمر نيز همه نشان گر اهتمام ويژه پيامبر(ص) به اين موضوع حسّاس، يعنى جايگاه عترت در دين است.

1.الكافى، ج ۲، ص ۱۸.

صفحه از 244