مسندهای نوشته شده برای عبدالعظيم حسنی(ع) - صفحه 179

مرورى بر مسندهاى نوشته شده براى عبدالعظيم حسنى(ره)

محمدرضا جديدى نژاد

ابوالقاسم عبدالعظيم بن عبداللّه بن على بن حسن بن زيد بن حسن بن على بن ابى طالب(ع)، معروف به عبدالعظيم حسنى از راويان جليل القدر و با منزلتى است كه مفتخر به شاگردى امام جواد(محمّد بن على بن موسى) و فرزندش امام هادى(ع) است. ۱
از عبدالعظيم روايات قابل توجه اى در زمينه هاى متعدد چون: توحيد، امامت و فرايض اسلام نقل شده است كه از نگاه مجموعى به آنها شخصيت وى بهتر شناخته مى شود. در مورد ساير ناقلان حديث نيز نگاه مجموعى همين نقش را ايفا مى كند و مى توان اين شيوه را يكى از راههاى شناخت احاديث مجعولى كه به ناروا به برخى از راويان عظيم المنزله نسبت داده شده، نيز دانست ؛ زيرا با اين شيوه از طريق مقايسه روايات راوى با يكديگر مى توان پى برد كه وى در چه حال و هوايى به سر مى برده

1.در نسخه هاى مطبوع از رجال الطوسى(ص) ۳۸۷، ش ۵۷۰۶ و ص ۴۱۰، ش ۵۸۷۵) وى از اصحاب امام هادى و عسكرى(ع) دانسته شده، براى اطلاع بيشتر از تعداد امامانى كه آن بزرگوار توفيق مصاحبت با آنان را داشته رك: معجم رجال الحديث، ج ۱۰، ص ۴۷ - ۴۸ .

صفحه از 190