گزارشى از كتاب موسوعة الامام الحسين(ع)في الكتاب و السنة و التاریخ - صفحه 218

گزارشى از كتاب موسوعة الامام الحسين(ع) في الكتاب والسنة والتاريخ

سيدمحمود طباطبايى نژاد

با فضل الهى در سال جارى شاهد نشر دانشنامه امام حسين(ع) در مؤسسه فرهنگى دارالحديث خواهيم بود.
اين اثر ده جلدى - كه حاصل چندين سال تلاش و جستجوى وسيع جمعى از دانشوران در تمامى موضوعات مرتبط با شخصيت و قيام امام حسين است، شامل چهارده بخش اصلى با حدود هزار عنوان و صد بيان و تحليل كوتاه و بلند و چندين نقشه است. به طور كلّى موسوعه هايى كه در دارالحديث تدوين مى گردد، ويژگيهايى دارند كه اين رويكرد در موسوعه امام حسين(ع) هم دنبال شده است از آن جمله:
1. نقل از قوى ترين و اولين مصادر ،
2. تخريج مصادر ،
3. بسنده نكردن به كتب شيعى ،
4. بسنده نكردن به مخاطب شيعى،
5. توجه به افكار و شبهات جديد،
6 . ارائه بيانها و تحليلهاى لازم،

صفحه از 225