تاريخ : یکشنبه 1388/5/4
کد خبر: 1741
انتشار کتاب « آشنایی با کتب رجالی شیعه »

انتشار کتاب « آشنایی با کتب رجالی شیعه »

​راوی: کتاب «آشنایی با کتب رجالی شیعه»، اثر محمد کاظم رحمان‌ستایش، از سوی دانشکده علوم حدیث با همکاری سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم حدیث، این کتاب به قلمحجة الاسلام و المسلمین رحمان ستایشتألیف و توسط دانشکده علوم حدیث با همکاری سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) منتشر شده است.
این کتاب شامل یک مقدمه، درآمد و چهار فصل است. نویسنده در مقدمۀ کتاب با اشاره به اهمیتعلم رجالیا دانش راوی‌شناسی گفته است:
«شناخت منابع اطلاعاتی که راویان را به ما می‌شناساند در واقع شناخت اسناد و مدارک علمی است که باید تجزیه و تحلیل شود؛ چراکه حب و بغض‌ها، غرض‌ورزی‌ها و برداشت‌های شخصی در این تجزیه و تحلیل‌ها باید از واقعیات جدا شود و بالاخره شناختی علمی و دقیق از هویت راوی و از میزان اعتماد به او برای ما حاصل شود».

بخش درآمد کتاب «آشنایی با کتب رجالی شیعه»، به ضرورت آشنایی با کتب رجالی، رابطۀ علم رجال و کتب رجالی ، انواع نگاشته‌های رجالی و تاریخچۀ تألیفات رجالی شیعه پرداخته است.

در بخش اصلی کتاب نیز اصول اولیۀ رجالی، اصول ثانویه، جوامع رجالی تبیین شده و همچنین کتاب های تحقیقی رجالی معرفی شده است .

فصل اول (اصول اولیۀ رجالی) شامل شش گفتار است :
۱. آشنایی با رجال برقی؛ ۲. آشنایی با رجال ابن غضایری؛ ۳. آشنایی با اختیار معرفة الرجال؛ ۴. آشنایی با کتاب الرجال شیخ طوسی؛ ۵. آشنایی با کتاب الفهرست طوسی؛ ۶. آشنایی با کتاب رجال النجاشی.
در این گفتارها مؤلف هر کدام از اصول و کتاب رجالی وی شناسانده شده است.

فصل دوم (اصول ثانویه) نیز در دو گفتار ، به معرفی دو کتاب «خلاصة الاقوال» و کتاب «الرجال» ابن داوود پرداخته است.

در فصل سوم (جوامع رجالی)، مولف پس از بیان شیوۀ تدوین جوامع رجالی، در شش گفتار، مهمترین جوامع رجالی و مؤلفان آن را معرفی کرده است. «منهج المقال استرآبادی»،«نقد الرجال تفرشی»،«جامع الرواة اردبیلی»،«تنقیح المقال مامقانی»،« قاموس الرجال شوشتری» و «معجم رجال الحدیث» خویی، عناوین این گفتارها هستند.

کتب تحقیقی رجالی در فصل چهارم معرفی شده اند:
این فصل با ۳ عنوان : فوایدنگاری، قواعدنگاری و تك‌نگاری به معرفی سه سبک مختلف دربارۀ تألیفات تحقیقی در علم رجال پرداخته و در هر نوع، کتاب‌های مربوط را شناسانده است. برخی از این آثار عبارتند از: «جامع‌المقال» طریحی، «الرجال» بحرالعلوم، «عدة الرجال» مقدس کاظمی، «توضیح المقال» ملاعلی کنی، «سماء المقال» کلباسی، «هدایة المحدثین» کاظمی و...  .

در بخش پایانی کتاب با عنوان «پیوست» ، شش نرم‌افزار مربوط به کتب رجالی معرفی شده است.

کتاب «آشنایی با کتب رجالی شیعه»، در ۳۰۴ صفحه وزیری، اسفند ماه سال ۱۳۸۵ منتشر شده است.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم حدیث، این کتاب به قلمحجة الاسلام و المسلمین رحمان ستایشتألیف و توسط دانشکده علوم حدیث با همکاری سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) منتشر شده است.
این کتاب شامل یک مقدمه، درآمد و چهار فصل است. نویسنده در مقدمۀ کتاب با اشاره به اهمیتعلم رجالیا دانش راوی‌شناسی گفته است:
«شناخت منابع اطلاعاتی که راویان را به ما می‌شناساند در واقع شناخت اسناد و مدارک علمی است که باید تجزیه و تحلیل شود؛ چراکه حب و بغض‌ها، غرض‌ورزی‌ها و برداشت‌های شخصی در این تجزیه و تحلیل‌ها باید از واقعیات جدا شود و بالاخره شناختی علمی و دقیق از هویت راوی و از میزان اعتماد به او برای ما حاصل شود».

بخش درآمد کتاب «آشنایی با کتب رجالی شیعه»، به ضرورت آشنایی با کتب رجالی، رابطۀ علم رجال و کتب رجالی ، انواع نگاشته‌های رجالی و تاریخچۀ تألیفات رجالی شیعه پرداخته است.

در بخش اصلی کتاب نیز اصول اولیۀ رجالی، اصول ثانویه، جوامع رجالی تبیین شده و همچنین کتاب های تحقیقی رجالی معرفی شده است .

فصل اول (اصول اولیۀ رجالی) شامل شش گفتار است :
۱. آشنایی با رجال برقی؛ ۲. آشنایی با رجال ابن غضایری؛ ۳. آشنایی با اختیار معرفة الرجال؛ ۴. آشنایی با کتاب الرجال شیخ طوسی؛ ۵. آشنایی با کتاب الفهرست طوسی؛ ۶. آشنایی با کتاب رجال النجاشی.
در این گفتارها مؤلف هر کدام از اصول و کتاب رجالی وی شناسانده شده است.

فصل دوم (اصول ثانویه) نیز در دو گفتار ، به معرفی دو کتاب «خلاصة الاقوال» و کتاب «الرجال» ابن داوود پرداخته است.

در فصل سوم (جوامع رجالی)، مولف پس از بیان شیوۀ تدوین جوامع رجالی، در شش گفتار، مهمترین جوامع رجالی و مؤلفان آن را معرفی کرده است. «منهج المقال استرآبادی»،«نقد الرجال تفرشی»،«جامع الرواة اردبیلی»،«تنقیح المقال مامقانی»،« قاموس الرجال شوشتری» و «معجم رجال الحدیث» خویی، عناوین این گفتارها هستند.

کتب تحقیقی رجالی در فصل چهارم معرفی شده اند:
این فصل با ۳ عنوان : فوایدنگاری، قواعدنگاری و تك‌نگاری به معرفی سه سبک مختلف دربارۀ تألیفات تحقیقی در علم رجال پرداخته و در هر نوع، کتاب‌های مربوط را شناسانده است. برخی از این آثار عبارتند از: «جامع‌المقال» طریحی، «الرجال» بحرالعلوم، «عدة الرجال» مقدس کاظمی، «توضیح المقال» ملاعلی کنی، «سماء المقال» کلباسی، «هدایة المحدثین» کاظمی و...  .

در بخش پایانی کتاب با عنوان «پیوست» ، شش نرم‌افزار مربوط به کتب رجالی معرفی شده است.

کتاب «آشنایی با کتب رجالی شیعه»، در ۳۰۴ صفحه وزیری، اسفند ماه سال ۱۳۸۵ منتشر شده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :