در ساحت فيض - صفحه 193

در ساحت فيض (گزارشى از برپايى همايش فيض الاسلام در اصفهان)

؛ هادى ربانى

مرحوم سيدعلى نقى فيض الاسلام، شارح و مترجم تواناى نهج البلاغة بنيانگذار مكتب ترويج و تمسك به اين كتاب گرانسنگ در عصر حاضر، بويژه در ميان عامه مردم روزگار ماست. نقش و اهميت اين مترجم بزرگ در بازشناساندن نهج البلاغة به نسل معاصر خود و گسترش فرهنگِ توجه به انديشه هاى حضرت على(ع) در سطح عمومى جامعه شيعى، فراموش نشدنى است. گزاف نيست اگر مرحوم فيض الاسلام را احياگر نهج البلاغة سيد رضى در عصر كنونى و آغازگر رويكرد ايرانيان معاصر به اين كتاب به شمار آوريم. اگرچه از آن مرحوم ،شرح و ترجمه قرآن كريم و صحيفه سجاديه نيز به يادگار مانده است و هر يك از اين دو اثر در جاى خود درخور توجه ويژه است، اما ترجمه نهج البلاغة وى از مكانت ديگرى برخوردار است. با ترجمه نهج البلاغة فيض الاسلام بود كه اين كتاب در كنار قرآن و مفاتيح الجنان به خانه بيشتر مردم راه يافت.
انتشار نهج البلاغة با ترجمه فيض الاسلام در شمارگان فوق العاده، نشان از اقبال عامه مردم به اين كتاب دارد. آن مرحوم در مقدمه يكى از چاپ هاى ترجمه نهج البلاغة كه تاريخ 26/1/1351 در انتهاى آن درج شده چنين آورده است:
در مدت بيست سال، بيش از نهصد و پنجاه هزار جلد آن را به چاپ رسانده و در دسترس جهانيان گذاردم. ۱

1.ترجمه و شرح نهج البلاغة، فيض الاسلام، [تهران]: [بى نا]، [بى تا]، مقدمه.

صفحه از 200