ميراث مكتوب علوی - صفحه 87

ميراث مكتوب علوى

محمدعلى مهدوى راد

چكيده:

چگونگى تدوين و نقل و انتقال سنّت نبوى به نسل ها و عصرها پس از رسول خدا صلى الله عليه و آله با چالش هاى گوناگونى روبه رو شد. على عليه السلام بر كتابت و نقل و گزارش سنّت نبوى تأكيد مى ورزيد ، اما پس از رسول خدا وضع دگرگون شد. نويسنده در اين مقاله بر آن است تا ميراث مكتوب علوى را ـ كه در جهت ضبط و ثبت سنّت نبوى و نگهدارى از ميراث رسول خدا صلى الله عليه و آلهبه نگارش در آمده است ـ گزارش كند. وى در ابتدا سخنانى در باره تدوين حديث و لزوم ثبت، ضبط و نشر آن ، از على عليه السلام نقل كرده است.

كليد واژه ها: حديث، نقل حديث، نگارش حديث، نشر حديث، منع تدوين حديث.

سنت، دومين مستند شناخت دين و احكام آيين مبين و نيز منبع مهم تفسير كتاب الهى است. رسول اللّه صلى الله عليه و آله فرمود:
الا وانى اوتيت الكتاب و مثله معه...۱
و فرمود:
فاستنطقوا القرآن بسنتى .۲
قرآن را با سنت من و با راهنمايى سنت من به سخن آوريد و تفسير كنيد.
چگونگى تدوين و نقل و انتقال سنت نبوى به نسل ها و عصرها پس از رسول اللّه صلى الله عليه و آله با چالش هاى گونه گونى روياروى شد. ۳ على عليه السلام بر كتابت و نقل و گزارش سنت نبوى تأكيد مى ورزيد، اما

1.الجامع لأحكام القرآن، ج ۱، ص ۳۷ . روايت ادامه دارد و در تاريخ و تدوين حديث گوياى نكته اى است بس مهم كه بدان در مورد ديگرى پرداخته ام؛ تدوين الحديث عند الشيعة الأمامية، ص ۱۳.

2.الإحقاق، ج ۹، ص ۳۱۷.

3.در مقامى ديگر از اين موضوع به تفصيل سخن گفته ام ر. ك : سلسله مقالات «تدوين حديث» در همين مجله از شماره ۱ ـ ۹ و نيز تدوين الحديث عند الشيعة الأمامية، ص ۱ ـ ۱۳۵ .

صفحه از 103