حديث پژوهی در غرب - صفحه 3

حديث پژوهى در غرب

مقدمه اى در باب خاستگاه و تطور حديث ۱

هارالد موتسكى

ترجمه: مرتضى كريمى نيا

چكيده:

نويسنده در اين مقاله مى كوشد با معرفى مهم ترين مسائل و مباحث علمى مورد بحث جريان ها و گرايش هاى مختلف حديث پژوهى در مغرب زمين طى دو قرن اخير ،مرورى كامل بر تمام آراى موافق و مخالف در ميان حديث پژوهان غربى و گاه، محققان مسلمان انجام دهد. وى پس از بيان مقدمه اى كوتاه، به خاستگاه و نقل حديث پرداخته و در آن، مبادى مطالعات حديثى جديد، خاستگاه و ارزش تاريخى، شيوه هاى حفظ و نقل حديث را بررسى كرده و در فصل ديگر به خاستگاه و وثاقت (اعتبار) اِسناد پرداخته است. اِسناد در مطالعات اسلامى و غرب، و تاريخ گذارى از روى سندها، عناوين بخش هاى اين فصل است.
فصل سوم مقاله، درباره روش هاى تحليل و تاريخ گذارى احاديث است.

كليد واژه ها: حديث، مستشرقان، نقل حديث، اِسناد حديث، تاريخ گذارى، تحليل حديث.

درآمد

مسلمانان اصطلاح حديث (در لغت: خبر) را در اشاره به دو چيز به كار مى برند: نخست، در اطلاق بر

1.اين مقاله ترجمه اى است از مقدمه كتابى با همين عنوان كه به سرويراستارى هارالد موتسكى، از معروف ترين حديث پژوهان غربى تدوين شده است. كتاب فوق حاوى هفده مقاله از حديث پژوهان غرب و با گرايش هاى مختلف علمى است. به دليل بلندى مقاله، به ناگزير تمام پاورقى ها و توضيحات جانبى مؤلف و ارجاعات وى به اسامى مقالات، كتاب ها و مؤلفان غربى را حذف كرده ام و هرجا در برابر اصطلاح خاصى متعلق به يكى از مؤلفان غربى، معادلى در زبان فارسى جعل كرده ام، اصل فرنگى آن را در متن آورده ام . بر خود لازم مى دانم از دوستان و همكارانى كه متن اوليه اين ترجمه را خوانده و با پيشنهادهاى اصلاحى خود مرا يارى دادند، به ويژه خانم ها دكتر ليلا هوشنگى، دكتر شادى نفيسى و دكتر نصرت نيل ساز سپاس گزارى كنم . مترجم اميد دارد به زودى ترجمه كاملى از كل كتاب، همراه با ارزيابى و نقدهايى بر جوانب مختلف ديدگاه هاى قديم و جديد غربيان در اين زمينه تقديم علاقه مندان و محققان حوزه حديث پژوهى كند (مترجم) .

صفحه از 29