القاب الرّسول و عترته - صفحه 15

ألقاب الرسول وعترته

قطب الدين راوندى

تحقيق: سيدعليرضا سيدكبارى

درآمد

فرهيختگان جهان تشيع با تأليف و تدوين كتاب ها و رساله هاى مستقلى درباره چهارده معصوم ـ عليهم السلام ـ بر آن بوده اند تا حقانيت مكتب علوى و وصايت مرتضوى را به اثبات نشينند و راهنماى شب تار جويندگان آفتاب هدايت باشند. يكى از اين روش ها، تحرير كتاب به اسلوب محدثين اسلامى است كه با بهره ورى از مكتب نبوى و ائمه شيعه ـ عليهم السلام ـ روايات آنان را در فصول و ابواب مختلف گرد آورده اند.
كتابشناسان شيعه ده ها مورد از كتاب هاى مناقب و فضايل رسول اكرم و آل طاهرين وى را شناسايى كرده و در بخش هاى گوناگونى چون تأويل آيات، مناقب، فضايل والقاب ذكر كرده اند. رساله شريف «ألقاب الرسول وعترته(ع)» يكى از بهترين آثار در اين مورد است كه مؤلف آن ناشناخته مانده و پشت نسخه خطى آن آمده است:
«تأليف بعض المحدثين والمورخين من قدمائنا ـ رضوان اللّه تعالى عليه»
نسخه منحصر آن در كتابخانه حضرت آية الله العظمى مرعشى نجفى در

صفحه از 79