داوري در باب تعارض آراي نجاشي و دیگر رجال شناسان متقدم شیعه - صفحه 211

داورى در باب تعارض آراى نجاشى و ديگر رجال شناسان متقدم شيعه

دكتر محمّد تقى ديارى بيدگلى ۱

چكيده

تعارض آراى رجال شناسان درباره راويان احاديث ، از جمله مباحث مطرح در كتابهاى رجالى و اصولى است . آنان در آثار و تأليفات خود به تعارض جرح و تعديل پرداخته اند و راهكارهايى ارائه نموده اند . بيشتر ايشان به هنگام تعارض ميان آراى رجال شناسان متقدم شيعه ، رأى نجاشى را بر ديگران مقدم داشته اند. در اين نوشتار ضمن بيان امتيازات ويژه نجاشى ، وجه تقديم قول او بر ساير رجال شناسان مشخص شده و نمونه هايى از جرح و تعديلها و مقايسه آراى نجاشى با ديگران ارائه شده است .

كليد واژه ها: نجاشى ، جرح و تعديل تعارض آرا ، رجال شناسان ، شيخ طوسى ، شيخ مفيد ، ابن غضايرى ، شيخ صدوق.

1.استاديار و عضو هيأت علمى دانشگاه قم .

صفحه از 235