از مفهوم تا مقصود - صفحه 247

تفسير روايى به روايتى ديگر

عبد الهادى مسعودى

چكيده

شيوه مرسوم تفسير روايى گردآورى رواياتى است كه ، به صورت مستقيم ، به يك آيه يا سوره ناظرند. اين شيوه اگرچه معمول بوده ، اما عمومى و يا هميشگى نبوده است . شيوه كامل تر آن است كه پا از دايره روايات تفسيرى بيرون بنهيم و روايات مرتبط ديگر را ، هر چند در تفسيرهاى روايى نيامده ، به دست آوريم . به سخن ديگر ، كتاب هاى متداول تفسير روايى نه جامع هستند و نه مانع و از اين رو ، حجّيت كامل و تمامى ندارند .

كليدواژه ها: تفسير روايى ، روايات تفسيرى ، تفسير نقلى ، ارتباط قرآن و حديث .

صفحه از 257