رويكرد به روش تفسير اثری (دلايل و عوامل) - صفحه 274

روى كرد به روش تفسير اثرى دلايل و عوامل

محمّد مرادى

چكيده

روش تفسير اثري (روايي) از روشهاي مسلم تفسير قرآن كريم دانسته شده است . اين روش هم از جهت تاريخي به عنوان شروع تفسير قرآن با آن امتياز است و هم از جهت اطمينان آور بودن جايگاه ويژه اي دارد . اين نوشته بر آن است تا عواملي را كه باعث شده اين روش در ميان طيفي از مفسران ، بر صدر بنشيند بررسي مي كند و دلايل روي آوري به آن را برشمارد و تحليل كند . مباحث اين نوشتار در سه محور: دلايل روي آوري، عوامل تشديد و پيامدها و آسيب هاي فراروي افراد در تفسير اثري نوشته شده است.

كليدواژه ها: تفسير ، اثر، نقل،سنت نبوي،گفتار صحابه،نص گرايي،تفسير به رأي،جمود،ظاهرگرايي،متون ديني.

صفحه از 300