طرحی نو در تبيين غنای تفسيری در احاديث اهل بيت - صفحه 258

طرحى نو در تبيين غناى تفسيرى در احاديث اهل بيت عليهم السلام

محمّد احسانى فر لنگرودى

چكيده

نگارنده بر اين باور است كه ميراث تفسيرى اهل بيت : همانند مكتب فقهى و كلامى آنان داراى غناى كاملى است . بخش اوّل با پنج مقدّمه اين نظريه را برهانى مى سازد: 1 . معانى آيات قرآن متعدّد و مراتبش مختلف است . 2 . نزول قرآن براى فهم مردم است و مرتبه مورد نياز هر قشرى در پرتو دلالات خود قرآن و بيانات رسيده از عترت (ع) قابل فهم و دستيابى است . 3 . عترت عالِم به تمام مراتب معنايى قرآن اند . 4 . مسؤوليت تبيين قرآن با عترت است . 5 . به گواهى قرآن و احاديث ، اهل بيت عليهم السلام تمام مسؤوليت هاى خويش را در تبليغ رسالت محمّدى صلى الله عليه و آله به انجام رساندند . و بخش دوّم در تبيين ماهيت نظريه، به بيان كيفيت تبيين كتاب از سوى عترت و نيز عناصر مؤثّر در درك غناى احاديث تفسيرى و دستيابى به اين ميراث بى بديل مى پردازد .

كليد واژه ها : تفسير حديثى ، تفسير مأثور ، غناى تفسير اهل بيت (ع) ، ويژگى هاى مكتب تفسيرى اهل بيت (ع) ، عترت و مسئوليت تبيين كتاب .

صفحه از 272