المكنون في حقائق الكلم النبوية - صفحه 255

المكنون في حقائق الكلم النبويّة

أبومحمد روزبهان بقلى فسايى شيرازى (م 606 ق)

تحقيق : على صدرايى خويى

درآمد

ابومحمد روزبهان بن ابى نصر بن روزبهان بقلى فسايى شيرازى معروف به روزبهان بقلى و شيخ شطاح فارس ، از عارفان دانشمند سده ششم و هفتم هجرى قمرى است . وى در سال 522 در فسا به دنيا آمد . در مكتب به آموختن قرآن پرداخت و در محضر دانشمندان عصر به فرا گرفتن علوم متداول مشغول شد . از همان اوان زندگى تمايلات عرفانى داشت تا اينكه در 25سالگى از خلق بريد و در كوه هاى اطراف شيراز به عبادت و رياضت پرداخت و قرآن را از بر كرد و نزد نخستين مرشد خود شيخ جمال الدين فسايى رفت و سپس به محضر يكى از زهاد كُرد به نام جاگير (متوفى591) رسيد كه در سامره مى زيست و از

صفحه از 363