أربعون حديثاً في فضائل أميرالمؤمنين (ع) - صفحه 64

ابن ابى الفوارس، مسافرت هاى زيادى را براى شنيدن حديث، انجام داده و در سند اغلب احاديث كه در اربعين نقل شده ، نام شهرى كه راوى را در آن ملاقات كرده و حديث را اخذ نموده ، به همراه نام راوى آورده است.

مشايخ

مشايخى كه ابن ابى الفوارس از آنها حديث شنيده و در اربعين، نام آنها را ذكر كرده، عبارت اند از :
حديث 1 . ابو محمّد ابراهيم بن على بن محمّد علوى حسنى (/حسينى) موسوى ، در كازرون، در نوزدهم رجب 571 .
حديث 2 . احمد بن حمزه نيلى ، در منزلش در نيل ، در غرّه رجب .
حديث 3 . محمود بن محمّد بغدادى ، در «رحبة ابن جبة الشامى» در نيمه شعبان . حديث 4 . محمود بن محمّد هروى ، در قريه اش، در جامع قريه ، در سلخ ذى حجّه .
حديث 5 . ابو الفضائل سعد بن محمّد بن محمود مشّاط ، در شهر رى، در مدرسه صيرفى صغير، در روز سه شنبه غرّه جمادى الآخر .
حديث 6 . ابو موسى محمّد بن عيسى مدنى اصفهانى ، در منزلش، در اصفهان، در روز شنبه هجدهم جمادى الآخر .
حديث 7 . منصور بن مظفر بن اردشير بغدادى ، در بغداد ، در جامع القصر، در روز جمعه نيمه صفر .

صفحه از 163