قانون العدالة - صفحه 33

جلال الدين محدّث اُرمَوى بوده و در حال حاضر در كتاب خانه مركز احياى ميراث اسلامى به شماره 2/2005 نگهدارى مى شود .
اين مجموعه ، مشتمل بر سه رساله است كه رساله اوّل توسط محسن على ميرى اردستانى در اواخر ربيع الثانى 933 كتابت شده است . لذا اين نسخه در زمانى نزديك به عصر مؤلّف ، كتابت شده است .
در اين رساله سعى بر آن شده كه احاديث ، مُعرب شود و مصادر آنها استخراج گردد ؛ ولى برخى از احاديث در مصادر روايى يافت نشد كه در پاورقى بدانها اشاره شده است و اگر مضمونى قريب به روايت موجود در متن وجود داشته ، در حاشيه متذكّر آن شده ايم .

صفحه از 51