منبع الغرر و مجمع الدرر - صفحه 11

شده است .
در تصحيح كتاب ، از دو نسخه استفاده شده با مشخصات زير :
1 . نسخه آستان قدس رضوى به شماره 19914 ، اين نسخه را مرحوم سيد احمد خوانسارى تحرير نموده و در روز شنبه 26 رمضان 1328 به پايان رسانيده است . ۱ اين نسخه يك ورق افتادگى دارد كه بين حديث رقم 48 و 50 واقع شده و در نسخه دوم نيز آن ورق موجود نيست .
2 . نسخه دانشگاه تهران به شماره 2063 ، كاتب اين نسخه محمد بن زين العابدين حسينى است كه كتابت آن را در اوّل ربيع الثانى 914 به پايان رسانيده است . ۲
در اين تصحيح ، احاديث از مصادر استخراج و در پاورقى درج شده است .
وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين

1.فهرست نسخه هاى خطى اهدايى مقام معظم رهبرى به آستان قدس ، ص ۳۱۰ .

2.فهرست نسخه هاى خطى دانشگاه تهران ، ج ۹ ، ص ۱۴۵۷ .

صفحه از 31