اجازه ملا احمد نراقي به ملا علي آراني - صفحه 435

اجازه ملاّ احمد نراقى به ملاّ على آرانى

على صدرايى خويى

درآمد

آيت حق ، ملاّ احمد نراقى كاشانى (م 1245ق) و پدر گرامى اش ملاّ مهدى (م 1209ق) ، از دانشمندان جامع الأطراف سده سيزدهم هجرى هستند . اين دو فرزانه ، در : فقه ، اصول ، فلسفه ، عرفان ، رياضيات ، نجوم ، علوم غريبه ، ادبيات ، معمّا و ديگر علوم رايج در آن دوران ، تبحّر داشته اند و در هر يك ، آثارى از خود برجاى گذارده اند.
در اينجا به اقتضاى فرصت و اداى دَين ، اجازه ملاّ احمد نراقى به ملاّ على آرانى ، پيشكش ارباب فضل مى گردد .

مجيز : ملاّ احمد نراقى

نام كامل وى ملاّ أحمد بن مهدى بن ابوذر نراقى متخلّص به «صفايى» است . نراقى در سال 1245ق بدرود حيات گفته و شرح حال وى در مصادر متعدّد آمده و در اين جا نياز به تكرار نيست .

صفحه از 450