شرح دعاي صباح (شوشتري) - صفحه 54

از جمله دانشمندانى كه به شرح اين دعاى مبارك پرداخته مرحوم «رضى الدين محمد بن بهاء الدين محمد بن حسن على بن عبداللّه تسترى» ۱ از عالمان سده يازدهم و دوازدهم هجرى است كه متأسفانه از شرح حال وى اطلاع چندانى در دست نيست، ولى اجداد وى تمامى از بزرگان و نام آوران بوده ، در كتب تراجم مذكورند.
مرحوم ميرزا عبداللّه افندى در رياض العلماء ضمن شرح حال ملا عبداللّه و فرزندش ملا حسنعلى تسترى، اولاد و نوادگان آنان را ستوده و چنين آورده:
و له رحمه الله أولاد و أحفاد عُبّاد صلحاء مشتغلون بتحصيل العلوم ، وإلى الآن موجودون معروفون. ۲

از مترجم له تأليفات چندى موجود است كه عبارت اند از:
1 . ترجمه تمام الشريعة
ترجمه اى از رساله امام رضا عليه السلام به مأمون عباسى است . نسخه اى از اين كتاب در كتاب خانه مركزى دانشگاه تهران به شماره (4936) آمده كه در فهرست آن (ج14 ، ص4049 ـ 4050) معرفى شده، به خط نسخ و نستعليق سده يازدهم و دوازدهم كه آغاز آن افتادگى دارد . شرح فارسى اين رساله نيز كه بايد از همين مترجم باشد ، در حاشيه نسخه موجود است.

1.براى شرح حال وى رجوع شود به : طبقات أعلام الشيعة ، قرن ۱۲ ، ص۲۷۴ و ۶۷۶ ؛ تراجم الرجال ، ج۲ ، ص۴۶۳ ؛ الذريعة ، ج۱۳ ، ص۶۷ ـ ۶۸ ؛ فهرست كتاب خانه دانشگاه تهران ، ج۱۴ ، ص۳۵۲۴ و ۴۰۴۹ ؛ فهرست نسخه هاى خطى فارسى ، ج۲ ، ص۹۱۶ .

2.رياض العلماء ، ج۱ ، ص۲۶۲ وج۳ ، ص۱۹۵ .

صفحه از 231