سيماي «و لا سيما» در حديث فريقين - صفحه 238

سيماى «ولا سيما» در حديث فريقين

دكتر محمّد هادى موذ جامى

چكيده

واژه «ولا سيّما» و «لا سيّما» كاربرد فراوانى در نوشته ها و خطابات عربى دارد . شايد بتوان گفت كمتر خطبه اى يافت مى شود كه از اين واژه عارى باشد . در اين نوشتار به معناى اين واژه و سير تاريخى به كارگيرى آن اشاره شده و نمونه هايى از كاربرد آن در احاديث شيعه و سنى ارائه شده است .

كليد واژه ها : لا سيّما ، نكات ادبى ، احاديث شيعه و سنى.

صفحه از 246