درنگ هايي در دعاي ماه رجب - صفحه 167

درنگ هايى در دعاى ماه رجب

مهدى آصفى

ترجمه: عبدالرضا پورمطلوب

چكيده:

در اين نوشتار دعاى مشهور ماه رجب ـ كه در اين ماه پس از تمامى نمازهاى يوميه خوانده مى شود ـ شرح شده است . نويسنده پس از بيان مقدمه اى درباره صدور اين دعا از امام صادق عليه السلام منازل چهارگانه رحمت الهى را ـ كه دراين دعا اشاره شده ـ توضيح داده است . اين منازل عبارت اند از:
1 . اميد و آرامش، 2 . كار و تلاش، 3 . نيايش، 4 . نيازمندى و تهيدستى .
و سپس فرازهاى دعا را با توجه به منازل چهارگانه يك يك شرح كرده است .
كليد واژه ها: دعاى ماه رجب، امام صادق عليه السلام، اميد، نيايش، نياز .
اى كسى كه در هر چيزى به او اميدوارم، و در برابر هر شرّى از خشم او در امانم .
اى آن كه در برابر اندك فراوان مى بخشى .
اى آن كه به هر كسى كه از تو درخواست كند عطا مى كنى .
اى آن كه به هر كسى كه از تو درخواست نكند ]نيز] عطا مى كنى .
و به آن كسى كه از مهربانى و رحمت تو چيزى را نمى شناسد نيز عطا مى كنى .
به من بر خواهشى كه از تو كرده ام همه خير دنيا و همه خير آخرت را عطا فرما .
و به درخواستم از تو، همه شرّ دنيا و شرّ آخرت را از من دور ساز .
زيرا هر چه عطا كنى از تو كم نيايد .
و از فضل خود اى كريم بر من بيفزا .
اى صاحب جلال و اكرام .
اى صاحب نعمت ها و بخشش .

صفحه از 183