شرح حديث حقيقت - صفحه 183

شرح حديث حقيقت

علاّمه حسن بن يوسف بن مطهّر حلّى (726ق)

تحقيق : مهدى مهريزى

درآمد

در مقدمه رساله «شرح حديث حقيقت» كه در دفتر دوم «ميراث حديث شيعه» به چاپ رسيد ، ۱ از شخصيّت كميل بن زياد نخعى و روايتهايى كه نقل كرده ، سخن رفت ؛ همچنين به مصادرى كه «حديث حقيقت» در آنها نقل شده و نيز بحث صدور آن ، اشاره شد .
در همان جا شروحى كه بر اين حديثْ نگاشته شده ، فهرست شد و از 22 شرح ، به همراه معرّفى نسخه هاى آن ، ياد كرديم . يكى از رساله هايى كه از آن سخن گفته شد ، شرح خبر كميل ، منسوب به علامه حلّى است. در اينجا به اجمال از اين نسخه سخن مى رانيم.

1.ميراث حديث شيعه (دفتر دوم) ، ص۱۸۷ . ۱۹۹ .

صفحه از 198