تأملى بر روايات خواب قيلوله - صفحه 71

تأملى بر روايات خواب قيلوله

سيد محمود دشتى ۱

چكيده

هدف اين نوشتار بررسى زمان خواب قيلوله از منظر روايات است. نويسنده، ضمن بررسى روايات وارد شده درباره اين خواب، بر پايه شواهد لغوى و فرهنگ عربى ـ جغرافيايى، زمان اين خواب را بعد از ظهر مى داند.

كليد واژه ها: خواب قيلوله، فوايد، روايات، استحباب، زمان.

طرح مسأله

يكى از مسائلى كه در ميان مردم، بويژه قشرهاى مذهبى رايج است و كم و بيش مردم آشنا با فرهنگ دينى با آن آشنايى دارند، مسأله خواب قيلوله است. در فرهنگ دينى ما بر انجام خواب قيلوله بسيار تأكيد و سفارش مى شود. برخى خود را به انجام آن عادت داده اند و بسيارى نيز در حسرت و آرزوى انجام آن هستند؛ اما مشغله هاى روزمره مانع آن مى شود. تا حدى نيز به مسأله خواب قيلوله رنگ دينى داده شده است، و در برخى كتاب هاى روايى بابى تحت عنوان «استحباب خواب قيلوله» ۲ باز شده است. آنچه هم اكنون از زمان خواب قيلوله، ميان خواص و عوام شهرت دارد، خواب پيش از ظهر است. درباره مقدار آن نيز از يك ساعت تا يك ربع پيش از اذان ظهر اظهار نظر مى شود. هدف پژوهش حاضر، بررسى زمان خواب قيلوله است. براى بررسى اين مسأله تحليل و توصيفى از خواب قيلوله در قرآن كريم و فرهنگ عربى صورت خواهد گرفت. نيز تأملى بر استحباب آن در متون دينى خواهيم داشت. پيش از اين هر دو، ابتدا روايات خواب قيلوله را مرور خواهيم كرد.

روايات خواب قيلوله

درباره خواب قيلوله چندين روايت در جوامع روايى به نقل از پيامبر و معصومان به ما رسيده است كه

1.عضو هيأت علمى دانشكده اصول دين.

2.ر. ك: وسائل الشيعة، ج۶ ، ص۵۰۰ .

صفحه از 79