سير تاريخى سبك‏هاى نگارشى حديث - صفحه 137

سير تاريخى سبك هاى نگارشى حديث

مهدى غلامعلى ۱

چكيده

سبك هاى متعدد و متنوع كتاب هاى حديثى، دسترنج زحمات و نبوغ بسيارى از علما و محدثان در بستر تاريخ است. گوناگونى سبك ها، تحقيق و تتبع را براى محققان هموار كرده است. بسيارى از نوآوران براى خدمت به محققان و حتى خوانندگان عمومى به ابداع گونه هاى جديد و متفاوت با نگارش هاى سابق پرداخته اند.
مقاله حاضر به بررسى طلوع و غروب شيوه هاى نگارشى حديث در بستر تاريخ پرداخته است. اين پژوهش در دو حوزه حديثى شيعه و اهل سنت به صورت جداگانه انجام شده است.

كليد واژه ها: تاريخ حديث، سبك شناسى، متون حديثى، نگارش هاى حديثى.

درآمد

در ابتداى اين نوشتار، شناسايى واژه «سبك» و آشنايى با «انواع سبك شناسى» در گستره علوم حديث، ضرورى است.

الف. تعريف لغوى «سبك»

فرهنگ نامه نويسان اين واژه را برگرفته از زبان عربى دانسته و ترجمان آن را چنين گفته اند:
گداختن چيزى را پس از ريختن، ۲ ذوب كردن، شكل دادن، آراستن، شيوه نيك دادن، ۳ شيوه، طرز، قاعده و اسلوب. ۴

1.مدرس دانشكده علوم حديث.

2.لغت نامه دهخدا، ج۹، ص۱۳۴۱۲.

3.فرهنگ معاصر، ص۲۷۶.

4.فرهنگ بزرگ سخن، ج۵ ، ص۴۰۱۶.

صفحه از 155